Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Bij Egelien is opgericht door Egelien Buijs op 1 december 2017 en is gevestigd te Vorstenbosch. Bij Egelien is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68802390.

BTW nummer is: NL001759349B18

Egelien richt zich op het coachen van kinderen en volwassen, het masseren en begeleiden van kinderen met een speciale hulpvraag.

2. Inzet en eigen verantwoordelijkheid

Het advies van Egelien is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Egelien verwacht inzet ook van de cliënt. Indien blijkt dat de cliënt zich hiervoor niet kan of wil inzetten, kan in overleg een vervolg uitgesteld of afgebroken worden. Egelien gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. Bij Egelien is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de therapie of coaching. Egelien is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten. Bij het adviseren van (homeopathische) middelen is het op verantwoording van klant of deze middelen ingenomen worden.

Bij Egelien is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Egelien en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

4. Coaching van kinderen tot en met 16 jaar

Bij Egelien houdt zich aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Egelien kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. Vertrouwelijkheid

Egelien is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Egelien kan ouder(s)/verzorger(s) van een cliënt vanaf 16 jaar meedelen waarvoor zij toestemming heeft gekregen van de cliënt. In geval van bedreiging, onveiligheid, schade met betrekking tot de cliënt, zal Egelien ouder(s)/verzorger(s) wel inlichten zonder toestemming van de cliënt. Tijdens een  tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt besproken met de ouder(s).

6. Verhindering                                                  

Het afzeggen van afspraken voor coaching of therapie dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden gedaan. Indien dit niet het geval is, worden de volledige kosten doorberekend. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email, telefonisch of per app. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk. De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

 7. Tarieven

De tarieven staan vermeld op de pagina consult op de website van Bij Egelien of zijn op te vragen bij de coach. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Reiskosten worden in rekening gebracht. 0.19 ct per kilometer. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht.

 8. Betalingsvoorwaarden

De in rekening gebrachte kosten dienen contant of uiterlijk binnen 14 dagen overgemaakt te worden. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering. Indiende cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Egelien gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Egelien, is de coach genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Egelien gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt of de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

9. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn geplaatst op de website van Bij Egelien . Van toepassing is steeds de versie die op de website staat.

Bij Egelien is aangesloten bij Solo Partners inzake de WKKGZ registratie onder nummer 107142

Call Now ButtonBel nu...